Yabancı Dil Hazırlık Hakkında

Türkçe ve İngilizce Hazırlık Eğitimi 

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü veya Uluslararası öğrenci değerlendirme komisyonunca belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler durumlarına göre kayıtları alınarak Türkçe ve İngilizce Hazırlık birimlerine yönlendirilir.

Buna göre;

1) Eğitim dili %100 veya %30 İngilizce programlara kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. İlgili programa kayıt yaptıran öğrenciler Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından yapılan yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler DİLMER’de bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.

2) Eğitim dili %30 İngilizce ve Türkçe programlara kayıt yaptıran öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfı zorunludur. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre C1 seviyesinden başarılı olmak zorundadır. İlgili seviyelerden başarılı olan öğrenciler kaydoldukları programlarında eğitim öğretime başlayabilirler.

3) Eğitim dili %100 İngilizce programa kayıtlı öğrenciler; Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre B2 seviyesinden başarılı olmak zorundadır. Eğitim dili %100 İngilizce olan bir programa kayıt yaptıran öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfında başarılı veya muaf olanlar, Türkçe hazırlık eğitimleri ile eş zamanlı olarak bölüm derslerini de alabilirler. Eğitim dili %100 İngilizce programa kayıtlı öğrenciler; Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre B2 seviyesinden başarılı olmadan mezun olamazlar.

4) Dil seviyelerini istenilen seviyede ibraz edemeyenler BAİBÜ TÖMER tarafından gerçekleştirilen yeterlilik ve seviye belirleme sınavına girmek zorundadır.

5) Türkçe hazırlık sınıfından belgeyle muaf olmak isteyen öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü veya T.C. Devlet üniversitelerinden alınan Türkçe dil kursu sertifika belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 4 yıl boyunca öğrenim görüp başarıyla tamamlayanların aldıkları transkript belgeleri ve Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinin lisans (4 yıl) programlarında örgün eğitim görüp diploma almaya hak kazananların transkript belgeleri ile Yunus Emre Enstitüsü’nün son 2 (iki) yıl içerisinde yaptığı Türkçe Yeterlilik Sınavlarında başarılı (100 üzerinden en az 60 puan, C1 seviyesi) olan öğrencilerin başarı/yeterlilik belgeleri geçerlidir. İlgili belgeler ile Üniversiteye kaydolduktan sonra dilekçe ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (BAİBÜ TÖMER) başvururlar. İlgili başvurular Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenir. Merkezin verdiği karar sonucu Türkçe hazırlık sınıfından muaf olan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığın bildirilir.

6) Yunus Emre Enstitüsü veya Devlet üniversitelerinden alınan Sertifika Belgelerinin üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 4 (dört) yıl içerisinde alınmış olması gerekir.

7) İki yıl içerisinde Türkçe ve İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.

Tömer detaylı bilgi için tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu detaylı bilgi İçin tıklayınız.

 Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

 Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmaktır.

Hazırlık Sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

 Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Akademik takvim

 Hazırlık Sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, Fakültenin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Devam zorunluluğu

 Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu sıfır olarak hesaplanır.

Sınavlar

(1) Yeterlilik sınavı, güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile hazırlık sınıfına devam edip yılsonu sınavında başarılı olan öğrenciler lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

(2) Ara sınav, öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak ve genel sınava hazırlık amacıyla yapılan sınavdır. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi süresince üç ara sınav yapılır. Sınav tarihleri sınavdan bir ay önce öğrencilere duyurulur.

(3) Kısa süreli sınav, sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılan sınavdır. Her yarıyılda iki kısa sınav yapılır. Hazırlık sınıfındaki derslerin başarıya katkı oranı Dekanlıkça belirlenir.

(4) Yılsonu sınavı, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir.

(5) Bütünleme sınavı, yılsonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavına yılsonu sınavına girme şartlarına sahip olan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, yılsonu sınavı notu yerine geçer.

(6) Mazeret sınavı, devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılamadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere yapılan sınavdır. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte Dekanlığa, mazeretlerinin bitimini izleyen üç işgünü içinde bildirmesi gerekir. Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için her yarıyılın son haftasında önceden ilan edilen bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği ara sınav notu yerine geçer ve katkı oranı ona göre dikkate alınır. Kısa süreli sınavlar, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve yeterlilik sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Muafiyet

 Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaftır:

  1. a) Fakülte tarafından yapılan yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olmak,
  2. b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgelemek,
  3. c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 60 puan almış olmak,

ç) Son üç yılında, öğretim dili Arapça olarak belirlenen bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

Genel başarı notunun hesaplanması

(1) Genel başarı notu, yıliçi sınav notunun %40’ı ile yılsonu sınav notunun %60’ının toplanması ile elde edilir. Yıliçi sınav notu, ara sınavlardan alınan notların %60’ı ile kısa süreli sınavlardan alınan notların %40’ının toplanması sonucunda elde edilir. Yılsonu sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alamayan ve genel başarı notu en az 60 olmayan öğrenciler başarısız sayılır.

(3) Bütünleme sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılır. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılındaki yeterlilik sınavlarına girebilir.

(4) Yılsonu sınavında veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, talepleri üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

 Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde dilekçeyle Dekanlığa başvurabilir. Dilekçeler, Dekanlık tarafından kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık Sınıfı öğretim süresi

 İki yarıyıldan ibaret olan Hazırlık Sınıfında görülen haftalık ders saati en az yirmi, en fazla otuz saat olur. Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Kayıtsız öğrenci

 Hazırlık Sınıfı derslerine kayıtsız öğrenci kabul edilmez.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

 Fakülte, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu olup, disiplin ve izinli sayılma ve/veya kayıt dondurma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilik statüsü

Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri Dekanlıkça yapılır.

Arapça Hazırlık detaylı bilgi İçin tıklayınız.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top