Denklik Belgesi Hakkında

 

 

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler

1. Denklik işlemi için başvuruda, e-Denklik modülü üzerinden Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)(Form için tıklaynız) doldurulur, aşağıda belirtilen okul kademesine göre istenen belgeler e-Denklik modülüne yüklenir ve asılları denklik merkezine sunulur:

a. İlköğretim okullarına denkliği yapılacak olanlar için;

▪ Yurt dışındaki okullardan, yabancı uyruklu olup Türkiye’deki büyükelçilikler tarafından açılmış okullardan ve milletlerarası özel ilköğretim okullarından eğitim kademesine ait transkript/karne/ayrılma belgesi veya diploma istenir.

b. Ortaöğretim kurumlarına denkliği yapılacak olanlar için;

▪ Ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya ortaöğretim düzeyindeki milletlerarası okullardan alınan eğitim kademesine ait onaylı transkriptleri, karne ve ayrılma belgesi,

▪ Mezunlar için yurt dışındaki ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış ortaöğretim düzeyindeki okullardan veya ortaöğretim düzeyindeki milletlerarası okullardan alınan eğitim kademesine ait onaylı transkriptleri, karne, ayrılma belgesi istenir.

2. Karnelerde bir üst sınıfına geçip geçmedikleri belirtilmeyen öğrencilerden, bir üst sınıfına geçtiklerine dair belge istenir, istenen belgeyi getirmeyenler mevcut belgedeki sınıf seviyesine uygun denklik belgesi düzenlenir.

3. Velilerin, okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.

4. Öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış ve ara sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için okulun bulunduğu ülkenin eğitim bakanlığından onaylanmış, öğretim gördüğü eğitim kademesine ait transkriptler ile son yıla ait öğrenim belgesi istenir. 6 Denklik Kılavuzu

5. Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları hariç, öğretiminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yoluyla tamamlamış ve lise mezunu olanlardan diplomasına ek olarak okulun bulunduğu ülkenin eğitim bakanlığından yükseköğretime geçiş yapabileceğine dair belge istenir.

6. Yurt dışındaki uluslararası okullardan mezun durumunda olanlardan okulun bulunduğu/ bağlı olduğu ülkenin eğitim bakanlığından yükseköğretime geçiş yapabileceğine dair belge istenir.

7. Mezun durumda olanlar için apostile üye ülkelerden apostil, apostilin bulunmadığı durumlarda veya apostil üyesi olmayan diğer ülkelerden eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik/başkonsolosluk onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge istenir.

8. Denklik merkezlerinde ilgili ülkeye ait resmî dil/dillere yeterliliği olan personel olmaması hâlinde denklik talebinde bulunan kişinin öğrenim belgelerinin noter onaylı tercümeleri, yurt dışında yapılan tercümelerde ise 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca konsolosluk onayı istenir.

9. T.C. Kimlik belgesi, mavi kart, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri istenir.

10. Gerekli görülmesi hâlinde eğitim gördüğü ülkeye ait pasaport giriş ve çıkış sayfaları veya eğitim süresince ilgili ülkede bulunduğuna dair belge istenir

 

Denklik Belgesi Başvurusu için tıklayınız.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top