Yönerge

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLARINA BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına alınacak uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, kabul ve kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 45 ve 65 inci maddeleri, Yükseköğretim Kurulunun "Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar"ı ile yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.12.2023 tarihli E-75850160-010.04-82056 sayılı, Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esasları konulu yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. BAİBÜ: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
 2. Birim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
 3. Birim: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsünü,

ç) Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

 1. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO/: Uluslararası öğrencilerin başvuru yaptığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
 2. EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
 3. İkamet izni: C. vatandaşı olmayanların Türkiye’de belirli bir süre ikametlerine izin verildiğini gösterir belgeyi,
 4. KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

ğ)    Koordinatörlük:    Bolu    Abant    İzzet    Baysal    Üniversitesi    Uluslararası    Öğrenci Koordinatörlüğünü,

 1. ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Program: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir diploma programını,

 1. Rektörlük: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
 2. Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
 3. C.: Türkiye Cumhuriyetini,
 4. C. Yurt Dışı Temsilcilikleri: T.C. Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunu,
 5. TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 6. TRYÖS: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını,
 7. Uluslararası öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine başvuru yapan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim-öğretim gören ve/veya görmek isteyen uluslararası öğrenciyi,

ö) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

 1. YDS: Yabancı Dil Sınavını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Kabul ve Kayıt Uluslararası öğrenci statüsü

MADDE 5- (1) Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma hakkı olan ve bu kapsamda öğrenci olma başvurusunda bulunanlar, uluslararası öğrenci statüsünde değerlendirilir.”

Kontenjanların belirlenmesi ve başvurular

MADDE 6- (1) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren programlar için ilgili yılda alınacak uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar; ilgili Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Koordinatörlüğün önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur. Lisansüstü programlar için ilgili yarıyılda alınacak uluslararası öğrencilere ilişkin kontenjanlar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifi, Koordinatörlüğün önerisi ile Üniversite Senatosunda karara bağlanır.

 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara ait başvuru takvimi Koordinatörlüğün web sayfasında ilan edilir.
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ön lisans ve lisans için ilan edilen kontenjanlara ön BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Alımına İlişkin Puan Cetveli’nde gösterilen puan aralıklarına göre başvuru alınır.
 • Ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için lise ya da dengi bir okul mezunu veya bu okulların son sınıf öğrencisi olmaları
 • Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru ve tercih yapabilmeleri için en az lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran uluslararası öğrenci adaylarının ilgili programa kabul edilmeleri halinde ilgili birimin yapacağı özel yetenek sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıtları yapılır.

Başvuru koşulları

MADDE 7- (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla ön lisans ve lisans programlarına başvurularda:

 1. Yabancı uyruklu olanların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7’nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-

 

2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),

ç) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan ve ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

 1. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.
 • Lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları koşuluyla lisansüstü programlarına başvurularda:
  1. Yabancı uyruklu adayların tezsiz, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.
  2. Yüksek lisans ya da doktora programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adayların; yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki lisans/yüksek lisans programlarının birinden mezun olmaları zorunludur.
  3. Yabancı uyruklu adaylar, başvuruları esnasında mezun oldukları yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldıkları diplomaları ile tüm derslerini ve notlarını gösterir belgelerini (transkript) başvuru sistemine yükler.

ç) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara yerleştirilme işlemlerinde; yurt içi yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarından bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik ve/veya tanıma belgesi düzenlenenlere öncelik tanınır. Ancak ilgili programın ilan edilen özel şartları dışındaki tüm şartlarını sağlamaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen okul/kurum ya da mezuniyet tanıma veya mezuniyet/diploma denklik belgesi olmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları, boş kontenjan bulunması halinde 8 inci maddenin on birinci fıkrasında açıklandığı üzere şartlı olarak kabul edilebilir. Klinik uygulaması olan programlardan diploma denklik belgesi, diğer programlardan tanıma belgesi istenir.

 • Aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan uluslararası öğrenci adaylarının başvuruları kabul edilmez:
  1. C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  2. KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
  3. 7’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 1. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören C. uyruklu olan veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
 2. Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı

 

uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)”,

 1. Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle Türkiye Cumhuriyeti tarafından, yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi Programlarından mezun olan T.C. vatandaşları (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarında okurken yurt dışında ikamet edenler hariç),
 2. C. vatandaşları Türkiye’de bir lise bitirmiş ise, daha sonra yurt dışında bir lise bitirmiş dahi olsalar,

ğ) 2022 yılı ve sonrasında ortaöğretimine Türkiye’deki bir ortaöğretim kurumunda başlayıp eğitimini bu okullarda tamamlayan; doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile

T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular başvuru yapamazlar. Başvuru yapmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına başvuran uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, ön inceleme, kabul, sınav, değerlendirme, seçim, sonuçlandırma ve ilan süreçlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Koordinatörlükçe yürütülür. Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden fakültelere başvuran öğrenci adaylarının değerlendirme süreçlerini ilgili Bölüm Başkanlıkları, Enstitüye bağlı ana bilim dallarına başvuran öğrenci adaylarının değerlendirme süreçlerini ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları yürütür, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü koordine eder.

 • Yapılacak olan sınavların veya diploma esaslı online başvuruların neticesinde ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarından tercih yapanlar BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Alımına İlişkin Puan Cetveli’nde gösterilen puan aralıklarına göre uyruk kontenjanı dikkate alınarak tercih ettikleri ilgili programlardan uygun olana yerleştirilir.
 • Lisansüstü programlara başvuran öğrenci adaylarından ilgili ana bilim dalının mülakat veya bilim sınavı istemesi durumunda ön inceleme süreci olumlu sonuçlanan öğrenci adaylarına Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından Ön Kabul Mektubu verilir. Ön Kabul Mektubu verilen öğrenci adaylarının mülakat ve bilim sınavı süreçlerinin olumlu tamamlanması durumunda kayıtları yapılır.
 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek veya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından lisansüstü programlara şartlı öğrenci olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün adaylar için belirleyeceği kontenjan dâhilinde kabul edilirler. İlgili programın gerektirdiği dil yeterliliği bulunmayan öğrencilere Dil Hazırlık Eğitimini tamamlamaları ve programın gerektirdiği şartları sağlamaları amacıyla bir yıl süre verilir. Dil Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci adaylarından programın gerektirdiği yeterlikleri sağlayan öğrencilerin kesin kayıtları EYK kararı ile yapılır. İlgili programın başvuru şartlarını sağlayamayan öğrencilerin talep etmeleri halinde EYK kararı ile yeterliliğini sağladığı bir başka ana bilim dalının programına kesin kayıtları yapılır veya kayıtları silinir.

 

 • Diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır. Not dönüşümünde Yükseköğretim Kurulunun web sayfasında ilan edilen not dönüşüm tabloları kullanılır.
 • Ön Lisans ve Lisans programlarına uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde Tablo 1’de gösterilen puan ve şartlar esas alınır.

 

Tablo 1: BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Alımına İlişkin Puan Cetveli

 

 • Başvurulara esas uluslararası nitelikteki sınavların ve yerel üniversiteye kabul sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır. Başvurulara esas diploma puanları ise süresiz geçerlidir. Üniversiteye kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler talep etmeleri halinde, Üniversiteye kabul hakkı kazandıkları sınavların geçerlilik süresi içerisinde iki defaya mahsus program değişikliği yapabilir.

 

 • Lisansüstü programlara başvuran öğrenci adaylarından tezli yüksek lisans programlarına başvuracak olanların lisans mezuniyet genel not ortalaması (AGNO) 4’lük not sistemine göre en az 2,00, 100’lük not sistemine göre ise en az 53,33 olmalıdır. Doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans mezuniyet genel not ortalaması (AGNO) 4’lük not sisteminde en az 2,70, 100’lük not sisteminde ise en az 70 olmalıdır.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme puanlarının hesaplanmasında mezuniyet genel not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı dikkate alınır.
 • Yurt dışı diplomalı yabancı uyruklu adayların başvuru ve kayıt aşamalarında Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen tanıma/denklik belgesi sahibi olmaları zorunluluğu aranmaz. Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen tanıma/denklik belgesi olmadığı halde kontenjan durumuna bağlı olarak lisansüstü programlara başvurusu şartlı olarak kabul edilen adayların yerleştirme işlemleri şartlı olarak yapılır. Bu şekilde şartlı olarak yerleştirilen ve kaydı yapılan öğrenci adaylarının ikinci yarıyılın sonuna kadar (TÖMER Hazırlık Sınıfında geçirdiği süreler hariç) tanıma veya denklik belgesini sunamaması halinde öğrenciliğine EYK kararı ile son verilir.
 • Aşağıdaki belgelerin asılları veya T.C. Yurtdışı Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylanmış suretlerinin tam ve okunaklı şekilde başvuruya eklenmemiş olması, ülke kotası nedeniyle, ilanda belirtilen özel şartların sağlanmaması halinde başvurular reddedilir.
  1. Sınav sonuç belgesi,
  2. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası,
  3. Diploma, ç) Transkript,
  4. Okul tanıma belgesi,
 • Başvurusu reddedilen öğrenci adayı, eksikliklerini tamamlayarak aynı programa veya farklı bir programa yeniden başvurabilir.
 • Öğrenciye eksikliklerini tamamlaması için 10 gün ek süre tanınır. Sürenin dolmasına rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrenci adayının başvurusu

Yerleştirme

MADDE 9- (1) Ön lisans ve lisans programlarına yerleştirmelerde:

 1. Başvurusu kabul edilen adayların kazandıkları program, kayıt yaptırabilecekleri tarih bilgileri ve kayıt için gerekli belgeler başvuru sistemi üzerinden bildirilir.
 2. Koordinatörlük tarafından ilan edilen takvimde yapılan yerleştirme işlemleri sonucu boş kalan kontenjanlara tekrar online başvuru kabul edilebilir.
 3. Tablo 1’de belirlenen esaslara göre yapılan değerlendirmede diploma ve başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

ç) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısının, bu birime bağlı programların uluslararası öğrenci kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçmemesi esastır. Ancak kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilebilir.

 1. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirtilen eğitim öğretim yılı için, alınacak uluslararası öğrencilerin uyruklarına göre sınırlama getirilebilir.
 2. Koordinatörlük uluslararası öğrenci kontenjanlarını doldurup doldurmamakta
 3. Online başvuru yoluyla kabul edilen adaylara kayıt tarihleri ve gerekli bilgilerin olduğu bir mektup (Kabul Mektubu) online olarak gönderilir. Adaylar için ayrıca basılı bir evrak düzenlenmez.
 4. Uluslararası öğrenci adayı en fazla 3 programa müracaat

ğ) Koordinatörlük tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları kayıt hakkını kaybeder. Öğrenci adayının gecikmesine neden olan geçerli bir mazeret sunması ve kontenjanın uygun bulunması durumunda ise öğrenci adayının yerleştirildiği programa kaydı gerçekleştirilebilir.

(2) Lisansüstü programlarına yerleştirmelerde:

 1. Başvurusu kabul edilen adayların kazandıkları program, kayıt yaptırabilecekleri tarih bilgileri ve kayıt için gerekli belgeler başvuru sistemi üzerinden bildirilir.
 2. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirtilen eğitim öğretim yılı için alınacak uluslararası öğrencilerin uyruklarına göre sınırlama getirilebilir.
 3. Başvurusu kabul edilen adaylara kayıt tarihleri ve gerekli bilgilerin olduğu bir mektup (Kabul Mektubu) online olarak gönderilir. Adaylar için ayrıca basılı bir evrak düzenlenmez.

ç) Koordinatörlük tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları kayıt hakkını kaybeder. Öğrenci adayının gecikmesine neden olan geçerli bir mazeret sunması ve kontenjanın uygun bulunması durumunda ise öğrenci adayının yerleştirildiği programa kaydı gerçekleştirilebilir.

 1. Başvuru yaptığı programın şartlarını sağlayan öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilir, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Akademik takvimde belirtilen ekle-sil dönemi bittikten sonra gelen öğrenciler, izleyen dönem başından itibaren eğitime başlar.
 2. Lisansüstü programlarına kabul edilen uluslararası öğrenciler BAİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 10- (1) Öğrenim hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kuruluncabelirlenir. Bir programa kaydolan öğrenci, birinci yıldan başlayarak kaydolduğu programın normal öğrenim süresi boyunca (Meslek yüksekokulları için 2 yıl, fakülte ve yüksekokullar için 4 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi için 5 yıl ve Tıp Fakültesi için 6 yıl), yüksek lisans için 2 yıl, doktora için 4 yıl boyunca her bir yıl için yeniden belirlenen öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

 • Uluslararası öğrenci kabul kayıt kontenjanı ile kayıt yaptırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen uluslararası öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretini ödemeye devam eder.
 • Öğrenciler, ikili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretleri ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.

Öğrenim vizesi

MADDE 11- (1) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine gönderilen “Kabul Mektubu” ile Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi” ya da ilgili dilde “Hazırlık Dil Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

(2) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen uluslararası öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

Kayıtlar

MADDE 12- (1) Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Kayıtlar şahsen ya da resmi vekâlet yoluyla öğrenci adayının vekili tarafından yapılabilir. Evrakı eksik olan öğrencinin kayıtları

 

kabul edilmez. Evrakları eksik olanlara ek süre verilebilir. Bu durumda kayıtları yapılır.

(2) Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir.

 1. Ön lisans-lisans kayıt evrakları:
  • Başvuru formu (Web sayfasından ulaşılabilir).
  • Lise diplomasının aslı (T.C. Yurtdışı temsilciliklerinden apostille yapılmış) ile noter ya da T.C. Yurtdışı temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
  • Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığından ya da T.C. Yurtdışı Temsilciliklerinden alınacak ‘Denklik Belgesi’nin aslı.
  • Transkript (Not dökümü) (Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve lise müdürü tarafından onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası not dökümü ile başvuru formuna eklenir.).
  • Sınav Sonuç Belgesi. (Değerlendirmede kullanılacak olan Tablo -1’de verilen BAİBÜ Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Puan Cetvelinde yer alan sınavlara ait doğrulanabilir sonuç belgesi. Belge Türkçe dışında bir dilde hazırlanmış ise Türkçe çevirisi yapılmış onaylı sureti. İlan edilen minimum puanlardan düşük bir puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)
  • Varsa, Yabancı Dil Yeterlik
  • Varsa, Türkçe Yeterlik
  • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin tasdikli onaylı Türkçe örneği,
  • Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Yurtdışı Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği.
  • Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka
  • Fotoğraf (4 adet).
  • C. uyruklu adayların T.C. kimlik no beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir

belge.

 • Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE

AL sınav sonuç belgesinin aslı.

 • İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde ibraz etmesi zorunludur.).
 • Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarca düzenlenmiş resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ibu.edu.tr web adresinde duyurulur.).
 • Herhangi bir bulaşıcı hastalık şikâyetin olup olmadığını belgeleyen sağlık raporu ve/veya aşı kartı.
 1. Lisansüstü kayıt evrakları:
  • Başvuru (Web sayfasından ulaşılabilir.)
  • Lisans diplomasının aslı (T.C. Yurtdışı Temsilciliklerinden apostil yapılmış) ile noter ya da T.C. Yurtdışı Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.
  • Adayların lisans diplomalarının Türk üniversitelerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen ‘Denklik Belgesi’nin aslı.
  • Transkript (Not dökümü) (Adayların, lisansta aldıkları dersleri ve notları gösterir ve Üniversite tarafından onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası not dökümü ile başvuru formuna eklenir.).
  • Varsa, Yabancı Dil Yeterlik
  • Varsa, Türkçe Yeterlik

 

 

örneği.

 

 • C. Yurtdışı Temsilciliklerinden alınacak öğrenim vizesinin tasdikli onaylı Türkçe

 

 • Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya C. Yurtdışı

 

Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği.

 • Katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka
 • Fotoğraf (4 adet).
 • C. uyruklu adayların T.C. kimlik no beyanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge.
 • Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCEAL sınav sonuç belgesinin aslı.
 • İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini kayıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde ibraz etmesi zorunludur.).
 • Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarca düzenlenmiş resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ibu.edu.tr web adresinde duyurulur.).
 • Herhangi bir bulaşıcı hastalık şikâyetin olup olmadığını belgeleyen sağlık raporu ve/veya aşı kartı.

Dil hazırlık eğitimi

MADDE 13- (1) Koordinatörlük tarafından belirlenen şartları yerine getiren öğrencilerin, durumlarına göre kayıtları alınarak eğitim diliyle ilgili hazırlık birimlerine yönlendirilir. Buna göre;

 1. Eğitim dili %100 oranında Türkçe dışındaki bir dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, söz konusu programa başlayabilmek için YÖK/ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası bir sınavdan ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından ilgili programın eğitim dilinden olmak koşulu ile en az 80 puan; eğitim dili

%30 oranında Türkçe dışındaki bir dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili programa başlayabilmek için YÖK/ÖSYM tarafından kabul gören uluslararası bir sınavdan ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından ilgili programın eğitim dilinden olmak koşulu ile en az 60 puan aldıklarını belgelemek zorundadır. Başarılı olamayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl ilgili programın dil hazırlık eğitimine alınır. Yabancı dil puanının geçerlilik süresi, alınış (açıklanma) tarihinden itibaren 5 yıldır.

 1. Eğitim dili %30 oranında Türkçe dışındaki bir dil olan programlara ve eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfı zorunludur. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, Türkçe dil seviyelerinin Avrupa Birliği Dil Portfolyosu (Avrupa Dil Pasaportu) kriterlerine göre C1 seviyesinden başarılı olmak zorundadır. İlgili seviyelerden başarılı olan öğrenciler kaydoldukları programlarında eğitim öğretime başlayabilirler.
 2. Türkçe hazırlık sınıfından belgeyle muaf olmak isteyen öğrenci adaylarının ibraz edeceği Yunus Emre Enstitüsü veya T.C. devlet üniversitelerinden alınan Türkçe dil kursu sertifika belgeleri,Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde 4 yıl boyunca öğrenim görüp başarıyla tamamlayanların aldıkları transkript belgeleri ve Türkiye’de eğitim veren devlet üniversitelerinin Türkçe ön lisans, lisans, yüksek lisans programlarında ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Türkoloji bölümlerinde örgün eğitim görüp diploma almaya hak kazananların transkript belgeleri ile Yunus Emre Enstitüsünün son 2 (iki) yıl içerisinde yaptığı Türkçe Yeterlik Sınavlarında (100 üzerinden en az 60 puan, C1 seviyesi) başarı/yeterlik belgeleri geçerlidir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrenci

 

adayları ilgili belgeler ile BAİBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine (TÖMER) başvuru yapar. İlgili başvurular TÖMER tarafından incelenir. TÖMER’in verdiği karar sonucu Türkçe hazırlık sınıfından muaf olan öğrencilerin bilgileri Koordinatörlüğe bildirilir.

ç) Yunus Emre Enstitüsü veya devlet üniversitelerinden alınan sertifika belgelerinin üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olması gerekir.

 1. İki yıl içerisinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
 2. Türkçe yeterlik seviyeleri, TÖMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. Bu sınavda TÖMER tarafından belirlenen ve Tablo 2’de gösterilen puan çizelgesi esas alınacaktır.
 3. Uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıt aşamalarında Türkçe Yeterlik Belgesi sahibi olmaları zorunluluğu aranmaz. Öğrencilik hakkını kazanan adayın yasal süreler içerisinde bu yeterliliği sağlaması esastır.
 4. Kayıtlandığı programın dil koşulunu sağlamayan uluslararası öğrencilerin, dil koşulunu sağlayıncaya kadar tüm işlemleri Koordinatörlük tarafından yürütülür.

 

Tablo 2: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAİBÜ TÖMER) Dil Düzeyleri Denklik Çizelgesi

 

Puan Aralığı (100 üzerinden)

Düzeyler

Dil Seviyeleri

Öğrenim Görecekler İçin BAİBÜ TÖMER Tarafından Kabul Edilen Yeterlik

0-25 puan

Temel-1

A1

Türkçeleri yeterli değildir.

26-60 puan

Temel-2

A2

Türkçeleri yeterli değildir.

61-65 puan

Orta-1

B1

Türkçeleri yeterli değildir.

 

66-80 puan

 

Orta-2

 

B2

Türkçeleri yeterli değildir.

 

81-100 puan

 

İleri

 

C1

Eğitimleri %30 Türkçe dışındaki diğer dillerde olan programlar ve eğitimleri Türkçe olan programlar için Türkçeleri

yeterlidir.

 

Genel sağlık sigortası

MADDE 14- (1) Uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalarıyla ilgili işlemleri mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 15- (1) Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav notları gibi duyurular ilgili birimlerin duyuru tahtalarına asılmak suretiyle, Üniversitenin resmi internet sitesinden ve Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden elektronik yolla ilan edilir.

(2) Öğrenciler tebligat adreslerini ve değişiklikleri idareye bildirmekle, Üniversite resmi internet sitesinde, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde, duyuru tahtalarında ve elektronik posta adreslerine yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdürler.

Uluslararası öğrencilerin yükümlülükleri

MADDE 16- (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan uluslararası öğrenciler Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

 • Kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin derslere devam zorunluluğu vardır.

 

Mazeretsiz ders kaydı yapmayan veya kayıt yaptırdığı halde derslere devam etmeyen öğrencilerin oturum izinleri ile ilgili durumu değerlendirilmek üzere Bolu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilir.

 • Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılı itibari ile kayıt yaptıracak olan öğrenciler açısından; Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, kayıtlarının hangi koşullarda silineceği tebliğ edilir.

Disiplin işleri

MADDE 17- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 14/10/2019 tarihli ve

30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönergeler

MADDE 19-  15/06/2023 tarihli ve 2023/68 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Ön Lisans-Lisans-Lisansüstü Programlarına Başvuru, Değerlendirme, Kabul ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe

 

girer.

 

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

 

tarafından yürütülür.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: intstudentibu.edu.tr
Top